Topic

Content with Topic Narkotinės ir psichotropinės medžiagos; cheminės medžiagos; pavojingi krovi .

F.04.03

2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 , nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos...

F.04.08

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. T1-137 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais...

F.04.07

LR Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir...

F.04.06

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000)

F.04.05

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (Žin., 1999, Nr. 55–1764; 2008, Nr. 65-2455)

F.04.04

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis...

F.04.02

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 , nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos...

F.04.01

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) (su...