Topic

Content with Topic Importo, eksporto ir tranzito draudimai ir apribojimai .

F.02.01

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1B-688 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės komercinės...

F.03.02

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261)

F.06.04

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-891 „Dėl Grynųjų pinigų deklaracijos formų, Reikalavimų...

F.06.03

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 1B-373 „Dėl Į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš...

F.06.02

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 96-2658)

F.05.02

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 1424 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir Kilnojamųjų...

F.04.03

2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 , nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos...

F.03.07

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes ir...

F.03.04

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijavimo taisyklių ir Strateginių prekių...

F.03.03

Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 68-2369)

F.02.03

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1B-393 „Dėl Kontrolinio egzemplioriaus T5 naudojimo, pildymo ir...

F.06.05

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1B-372 „Dėl Iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos...

F.05.04

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. ĮV-444 „Dėl Leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos...

F.05.03

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1053 „Dėl kultūros vertybių registro įsteigimo ir kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 117-4238;...

F.04.08

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. T1-137 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais...

F.04.07

LR Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir...

F.04.06

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000)

F.04.05

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (Žin., 1999, Nr. 55–1764; 2008, Nr. 65-2455)

F.04.04

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis...