Topic
Back

F.06.05

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1B-372 „Dėl Iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką, iš Lietuvos Respublikos ir per ją į kitas Europos Sąjungos valstybes nares gabenamų grynųjų pinigų deklaravimo ir kilmės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 83-4068);