Topic
Back

F.05.03

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1053 „Dėl kultūros vertybių registro įsteigimo ir kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 117-4238; 2009 Nr. 117-5013)