Topic
Back

F.04.08

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. T1-137 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), dokumentų blankų formų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 106-4066; 2011, Nr. 49-2411)