Topic
Back

F.04.04

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1272/2008
dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 286/2011 (OL 2011 L 83, p. 1)