Topic
Back

F.04.03

2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (OL 2005 L 202, p. 7) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 225/2011 (OL 2011 L 61, p. 2)