Topic
Back

F.04.01

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 273/2004
dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109)